Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το 1961 ο Γεώργιος Κωνσταντόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. λειτουργεί την προσωπική του επιχείρηση μελέτης και κατασκευής ιδιωτικών και δημοσίων έργων με αξιόλογα δείγματα στην πόλη των Ιωαννίνων, την Περιφέρεια Ηπείρου αλλά και ανά την Ελλάδα. Κτιριακά έργα με υψηλή ποιότητα κατασκευής και άρτιας αισθητικής όπως κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, αλλά και μελέτες δημοσίων έργων.

Από το 2000 η εταιρία Polis Development Ε.Ε. συνεχίζει το έργο του Γεωργίου Κωνσταντόπουλου με φυσικό διάδοχο τον υιό του Σπύρο Κωνσταντόπουλο Πολιτικό Μηχανικό. Η Τεχνική Εταιρεία Polis Development Ε.Ε. δραστηριοποιείται στην εκτέλεση ενός ευρύτατου φάσματος ιδιωτικών οικοδομικών και δημοσίων έργων, το οποίο περιλαμβάνει μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή ιδιωτικών έργων (κτήρια κατοικιών, γραφείων και καταστημάτων) καθώς επίσης κατασκευή έργων δημοσίου χαρακτήρα και ενδιαφέροντος, όπως έργα οικοδομικά, υδραυλικά και οδοποιίας.

Ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής προσφέρει μια πλήρη σειρά τεχνικών υπηρεσιών και προϊόντων.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά για την έκδοση έγκρισης – άδειας δόμησης

Οικονομικές ειδήσεις: Όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά για την έκδοση έγκρισης – άδειας δόμησης μετά το ν. 4387/2016.

Διαβάστε όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά για την έκδοση έγκρισης – άδειας δόμησης μετά το ν. 4387/2016. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις εδώ.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο οικ. 226/10.2.2017 και μετά την από 1-1-2017 έναρξη ισχύος του Κεφ. ΣΤ’ «Τροποποίηση ∆ιατάξεων ΕΤΕΑ και Ρυθμίσεις πρώην ΤΣΜΕ∆Ε» του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού Συστήματος –Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», διευκρινίζεται ότι τα απαιτούμενα αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων του αρθ. 3 του ν. 4030/2011 και της υπ’ αρ. 7533/13.2.2012 ΚΥΑ για την έκδοση έγκρισης – άδειας δόμησης είναι τα κάτωθι:

 • Αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής
 • Συμφωνητικό αμοιβής
 • Αναφορά αμοιβής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΤΕΕ
 • ΦΕΜ επί της συμφωνηθείσας αμοιβής
 • Υπέρ ΕΜΠ (1% επί της νόμιμης αμοιβής)
 • Φορολογικά ιδιοκτήτη:
 1. Υπέρ ΕΜΠ (0,5‰ επί του προϋπολογισμού του έργου)
 2. Εισφορά ΚΗ ψηφίσματος
 3. Εισφορά ΙΚΑ
 4. Εισφορά ΤΕΕ
 5. Εισφορά ∆ήμου
 6. Παράβολο ∆ημοσίου
 7. Χαρτόσημο 2%
 8. Παράβολο νόμου 1041/80 αρθ. 77
 9. ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20% επί παραβόλου)

Το επίσημο κείμενο:

“ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παρ. 1γ και 2ιδ του αρθ. 3 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α΄/25-11-2011).
Μετά την από 1-1-2017 έναρξη ισχύος του Κεφ. ΣΤ «Τροποποίηση Διατάξεων ΕΤΕΑ και Ρυθμίσεις πρώην ΤΣΜΕΔΕ» του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού Συστήματος -Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85/Α΄/12-5-2016) και λαμβάνοντας υπόψη ότι:
1. Σύμφωνα με την υπ΄ αρ. Δ17α/03/8/ΦΝ460/23-1-2012 Απόφαση Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι τιμές μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων (ΦΕΚ 56/Β΄/25-1-2012)
2. Σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-12) καταργείται η κράτηση 2% υπέρ ΤΕΕ
3. Σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΑ3 της παρ. ΙΑ του αρθ. 1 του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/7-4-2014) καταργείται η εισφορά ΤΣΜΕΔΕ του ιδιοκτήτη
4. Σύμφωνα με την παρ. 6α του αρθ. 2 του Ν.4393/2016 (ΦΕΚ 106/Α΄/6-6-2016), καταργούνται οι κρατήσεις επί των αμοιβών μηχανικών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ,
διευκρινίζεται ότι τα απαιτούμενα αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων του αρθ. 3 του Ν. 4030/2011 και της υπ΄ αρ. 7533/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 251/Β΄/13-2-2012) για την έκδοση έγκρισης -άδειας δόμησης είναι τα κάτωθι:
• Αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής
• Συμφωνητικό αμοιβής
• Αναφορά αμοιβής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΤΕΕ
• ΦΕΜ επί της συμφωνηθείσας αμοιβής
• Υπέρ ΕΜΠ (1% επί της νόμιμης αμοιβής)
• Φορολογικά ιδιοκτήτη:
– Υπέρ ΕΜΠ (Ο,5 %0 επί του προϋπολογισμού του έργου)
– Εισφορά ΚΗ ψηφίσματος
– Εισφορά ΙΚΑ
– Εισφορά ΤΕΕ
– Εισφορά Δήμου
– Παράβολο Δημοσίου
– Χαρτόσημο 2%
– Παράβολο νόμου 1041/80 αρθ. 77
– ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20% επί παραβόλου)